E-Service

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 456
0 0

แนะนำการใช้งานระบบ E-Service

สำนักปลัด

คำร้องทั่วไป

คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป

คำร้องเเจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ

คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ

กองคลัง

ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการที่ดิน

ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1 คำขอ:1 เว็บไซต์)

คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์

(ภ.ด.ส.5) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

กองช่าง

(แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

(แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร

(แบบ ขร.1) การขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

(แบบ ท.ร. 900) แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน

(แบบ ข.8) คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

แบบคำขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม

แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของถนน

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบคำขอรับใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(แบบ สอ.8) คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

คำร้องขอใช้รถดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม)

คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

คำร้องขอถังขยะ

คำร้องทั่วไป (พ่นหมอกควัน)

งานพัฒนาชุมชน

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์

(ดร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(ดร.2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (กรณีมีบัตรสวัสดิการของรัฐ) (แบบ ศผส.01)

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (กรณีไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ) (แบบ ศผส.02)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำร้องขออุปกรณ์กีฬา

ใบสมัครเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์

หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป)

หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จดทะเบียนการค้า

หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน

หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ (กรณีให้ผู้อื่นแสดงตนการดำรงชีพแทน)

หนังสือมอบอำนาจยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น)

อื่นๆ

ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตัวเอง (Self Service ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %