โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

และสืบสานวัฒนธรร…

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบฯ 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนิ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งคณะทำงานกา…

ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้คว…