ติดต่อสอบถาม อบต.นาคู

องค์การบริหารส่ว…

Continue Reading

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของอ…

แผนผังโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเรณู ร่มโพ…

กองช่าง

นางสาวประรินญา ร…

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักปลัดองค์การ…

กองคลัง

กองคลัง นางสาวปร…

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวศรัณย์ยมล …

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

สภาองค์การบริหาร…

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวศรัณย์ยมล …