โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น…

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงาน …

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัด…

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566