แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

กิจกรรมต้อนรับนักกีฬาการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลการดำเนิ…

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesment) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการสแกน QR Code)แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โครงการ Big Cleaning Day

ต้อนรับขบวนปั่นจ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

คู่มือสมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์