รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบฯ 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนิ…

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งคณะทำงานกา…

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลการดำเนิ…

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่