โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาคู ประจำปี 2566

กองการศึกษา ศาสน…

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ภายใต้ชื่อ “1 คน 1 ต้น” เพื่อคนอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ผลคะแนน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

องค์การบริหารส่ว…

โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ประกวด “หนุ่มคล้าว สาวทองกวาว” วันเห็ดตับเต่า งามที่สามเรือน ประจำปี 2566

การประกวด “…

โครงการอยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คณะผู้บริหาร สมา…

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

องค์การบริหารส่ว…

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความร่วมมือประ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การจัดการบริการสาธารณะ ประปีงบฯ 2565