โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567

โครงการอบรมให้ความรู้ และป้องกันการดูแลสุขภาพให้หนูน้อยปราศจากฝุ่นละออง PM 2.5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระป…

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติตำบลนาคู ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ “หมู่บ้านศีลธรรม” กิจกรรมที่ 7 “จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม อบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม”

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลนาคู ประจำปี 2567

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ “หมู่บ้านศีลธรรม”

กิจกรรมที่ 1 “จั…

เชิญเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยาเ…

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร (กิจกรรมที่4 อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น) ครั้งที่ 3

กองการศึกษา ศาสน…

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร (กิจกรรมที่4 อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น) ครั้งที่ 1

กองการศึกษา ศาสน…