ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesment) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการสแกน QR Code)แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โครงการ Big Cleaning Day

ต้อนรับขบวนปั่นจ…

คู่มือสมรรถนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

Social Network

Facebook : ที่ทำ…

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566

ตั้งแต่วันที่ 29…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู รับมอบรางวัล จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) ปี 2565 ระดับประเทศ

ณ วันอาทิตย์ ที่…

เชิญชวนลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565