รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2567

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลกา…

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลการดำเนิ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗