ประชาสัมพันธ์การจัดการบริการสาธารณะ ประปีงบฯ 2565

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เนื่องในโอ…

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกันดินและก่อสร้างเสริมรั้วด้านข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

โครงการฝึกอบรมและการป้องกันโรคที่เกิดในเด็กปฐมวัย 

และประชุมผู้ปกคร…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

และสืบสานวัฒนธรร…

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบฯ 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนิ…