แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คู่มือการแจ้งถมดิน

คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

คู่มือการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษานำมัน ลักษณะที่สอง

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แจ้งเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม

แนวทางปฏิบัติข้อควรทำและไม่ควรทำเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น