สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 838
1 0

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

นางสาวฉันทนา สิงห์งาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวทวีรัตน์ มดแสง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฉันทนา สิงห์งาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเอนก เขียวฉอ้อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พนักงานจ้าง

นายรชา เพริดพริ้ง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาววาสนา สุขเกษม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิลาวัลย์ รักสระนิคม

ผูัช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวน้ำทิพย์ ราชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายไชยวัฒน์ ม่วงน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรชัย เล็กเมฆา

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

นางสาวประภาศรี สุขสมพืช

คนงานทั่วไป

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %