สำนักปลัด

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 388
1 0

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

นางสาวฉันทนา สิงห์งาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวทวีรัตน์ มดแสง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฉันทนา สิงห์งาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเอนก เขียวฉอ้อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายรชา เพริดพริ้ง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาววาสนา สุขเกษม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิลาวัลย์ รักสระนิคม

ผูัช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวน้ำทิพย์ ราชา

คนงานทั่วไป

นายสุรชัย เล็กเมฆา

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %