แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลการดำเนิ…

การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)

การประชุมมอบนโยบ…

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม