แผนผังโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเรณู ร่มโพ…

กองช่าง

นางสาวประรินญา ร…

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักปลัดองค์การ…

กองคลัง

กองคลัง นางสาวปร…

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวศรัณย์ยมล …

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

สภาองค์การบริหาร…

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวศรัณย์ยมล …

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายการ…