หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวศรัณย์ยมล …

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวศรัณย์ยมล …

กองคลัง

กองคลัง นางสาวปร…

สำนักปลัด

สำนักปลัดองค์การ…

กองช่าง

นางสาวประรินญา ร…

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเรณู รมโพธ…

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

สภาองค์การบริหาร…

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้า…

แผนผังโครงสร้างองค์กร