ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัด…

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์ด้านข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566