ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 25/12/2558

งานเปิด อบต ( 30ต.ค.2558 )

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ 11/10/2558

รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2559 9/10/2558

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 25/09/2558

รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) 23/09/2558

รายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 23/09/2558

ข้อ ๑๗ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 02/09/58

ประกาศสอบราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) 9/09/2558

ข้อ ๑๘ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 02/09/58