ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน และโครงการถมดินก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8/02/2553

รื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2,6 ตำบลนาคู 29 พฤษาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตหมู่ที่ 1, 3 , 4, 5, 7, 8 ตำบลนาคู จำนวน 6 โครงการ(30/04/52)

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2548