ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 22/07/54

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 20/07/54

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู 17 /06/54

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 13/12/53

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตหมู่ที่ 1 , 2 , 3, 4 ตาบลนาคู จานวน 4 โครงการ 7/10/53

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 22/09/53

สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะและถังมูลฝอยแบบพลาสติก 12/03/53

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน และโครงการถมดินก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8/02/2553

รื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2,6 ตำบลนาคู 29 พฤษาคม 2552