รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เรื่อง เผยแพร่แผ…

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2567

ขอเชิญชวนร่วมประ…

คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในระดับพื้นที่

การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)

การประชุมมอบนโยบ…

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระป…

ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

อำเภอผักไห่ และอ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง แนวปฏิบัติข้อควรทำ และไม่ควรทำ (Do’s & Don’ts) เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2567