ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์การจัดการบริการสาธารณะ ประปีงบฯ 2565

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบฯ 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนิ…

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้คว…

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesment) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการสแกน QR Code)แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์